Veelgestelde vragen

De 6 meest gestelde vragen en hun antwoorden:

1. Welke vormen van zorg kunt u leveren?

Bij de bewoners in Huys ter Swaach bevinden zich veel schakeringen in ziektebeelden:

 • sociale problematiek (dreigende vereenzaming in de thuissituatie)
 • somatische aandoeningen (o.m. infarcten en verlammingen)
 • psycho- geriatrische ziekten (bijv. dementiële syndromen)

Gezien de hoge gemiddelde leeftijd (88.4 in 01-2013) hebben sommige bewoners een gecombineerde problematiek.
Aangezien Huys ter Swaach hun huis is, en de mensen het liefst in hun eigen omgeving willen blijven, is geen moeite teveel (soms) zware en intensieve zorg te geven.
Wij beschikken daartoe over professionele medewerkers op uiteenlopende niveaus.

De medewerkers van Huys ter Swaach zijn ervaren in het bieden van palliatieve zorg én het bieden van terminale zorg.

2. Op welke wijze wordt het verblijf gefinancierd?

Ter financiering maakt Huys ter Swaach gebruik van 2 geldstromen:

 • de woon- en servicekosten
 • de zorggelden

De kosten voor wonen en service, waarvoor een maandprijs is berekend, dragen een particulier karakter.
In deze prijs is een groot aantal posten ondergebracht:

 • huur appartement
 • exploitatiekosten (energie / klein onderhoud)
 • onderhoud tuin
 • keuken/voedingsmiddelen
 • personele kosten
 • algemeen (administratie / accountancy)
 • belastingen / verzekeringen
 • et c. et c.

3. Hoe is de (para)medische zorg geregeld?

Aangezien de bewoners in hun eigen huis verblijven, wordt indien mogelijk de eigen huisarts aangehouden. Voor hen die uit andere delen van het land komen, wordt in onze omgeving gezocht naar een geschikte arts. De contacten met de plaatselijke huisartsen zijn prima!
Hebben de bewoners een paramedicus nodig, dan komt deze eveneens naar Huys ter Swaach. Het betekent, dat o.m. ergo- en fysiotherapeut met regelmaat in huis zijn.

Dient zich complexe problematiek aan, dan fungeert Nij Smellinghe te Drachten als goed geoutilleerd perifeer ziekenhuis. Groningen beschikt over een universitair medisch centrum en bevindt zich op een ½ uur rijden afstand van Beetsterzwaag.

Bij toename van geriatrische problematiek kunnen wij een beroep doen op de geriaters c.q. afdelingen geriatrie van de ons omringende ziekenhuizen.

4. Heeft u een wachtlijst?

Het fenomeen der wachtlijsten is Huys ter Swaach onbekend. Deels heeft het te maken met het aantal plaatsen (20). Met een te verwachten gemiddeld sterftecijfer van 25% op jaarbasis, zou een potentiële wachtlijst met 4 personen leiden tot een wachttijd van minimaal een half jaar.
Bovendien neigt men ertoe het verwerven van een ’zorgplaats’ lang uit te stellen. In praktijk betekent het, dat er vaak op korte termijn een oplossing dient te komen. Deze korte termijn verhoudt zich niet met de eerder genoemde minimale wachttijd.
Mochten mensen toch graag geïnformeerd willen worden over een vrijkomend appartement, dan voldoen wij zeker aan hun verzoek.

Vorenstaande betekent, dat ook snel kan worden gehandeld. Indien een appartement beschikbaar is, kan altijd binnen 2 etmalen een plaatsing worden geregeld. De aanwezigheid van verzorgenden garandeert immers het leveren van zorg.
In een dergelijke situatie gaan ‘mensen altijd voor regels’.

5. In- en exclusiecriteria Huys ter Swaach

Inleiding

Huys ter Swaach is opgezet als een woon- en zorgvoorziening voor oude(re) mensen. Hun leeftijd brengt met zich mee, dat zich een scala aan gezondheidsproblemen ontwikkelt c.q. kan ontwikkelen.

Doel van de in – en exclusiecriteria

Het aangeven van de grenzen van de zorgverlening c.q. het benoemen van de criteria op basis waarvan kan worden besloten tot het niet toelaten van een bewoner in Huys ter Swaach.
Tevens kan het als doel hebben tot overplaatsing naar een andere woonzorgvorm.

Het is de doelstelling van Huys ter Swaach om bewoners zorgcontinuüm te bieden, dat wil zeggen dat Huys ter Swaach er naar streeft , bewoners te verzorgen tot het moment van overlijden ( of vrijwillig vertrek) . Huys ter Swaach zal zich tot het uiterste inspannen om een zorgaanbod te realiseren waardoor overplaatsing niet nodig is, ook al wordt de ZZP hoger.
Een besluit tot uitsluiting of overplaatsing wordt genomen op grond van de in- en exclusie criteria door de directeur, de huisarts, de bewoner / diens vertegenwoordiger.

Inclusiecriteria

Voor Huys ter Swaach geld de inclusiecriteria:

 • dat de bewoners gelijkgestemd zijn, passen qua levensstijl en gedrag in de bestaande groep senioren;
 • voor het leveren van zorg beschikken over een passende WLZ, ZVW indicatie van het CIZ.

Exclusiecriteria

Voor Huys ter Swaach geld de volgende exclusie criteria:

 • bewoners met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie;
 • bewoners met aanhoudend probleemgedrag ( zonder zicht op verbetering) waardoor het welzijn van de overige bewoners langdurig verstoord wordt;
 • bewoners met een IBS ( In Beschikking Stelling);
 • psychogeriatrische bewoners met een ernstige bewegingsdrang waar het “ongestoord doorlopen” een wens is en waarvoor de locatie geen faciliteit heeft;
 • bewoners die afhankelijk zijn van beademing;
 • bewoners die intraveneuze voeding nodig hebben;
 • bewoners die intraveneuze medicatie, intrathecale pompen etc. nodig hebben.
 • Contact opnemen met Huys ter Swaach

  Heb je vragen en wil je contact met Huys ter Swaach?