Dhr H Oldenhof

Us heit, Herman Oldenhof, kaam 8 maaie 2016 yn Huys ter Swaach te wenjen. Us heit wie as histoarikus in man fan de data, en dat er mei syn spesjalisaasje tsjerkeskiednis sicht hie út syn apartemint wei op de âlde Sweachster tsjerketoer wie in moai detail. De dei wie ek belangryk omt er fan jannewaris 2017 ôf al dwaande wie mei de gedachte dat er it personiel út dankberheid trakteare woe as er in jier op De Sweach wenne – as hy dat helje soe, sei er der altyd by.

Lees meer »